PIFF-2016

Few Films from PIFF 2016

Here are some films that I saw at Pune International Film Festival (PIFF) 2016 earlier this month. I have added their trailers along with my comments about the films. I am hoping to write in details about at least few of them later on this blog.

(1)  The Thin Yellow Line/Delgada Linea Amarilla (Mexico/Spanish): This was the opening film of PIFF-2016. It was an impressive festival film about 5 men hired to paint the lines on a road. These men are of different ages, and oldest one has a son who ran away from his house while the youngest one has run away from his home due to his parents’ fights. While doing this work in a desert, these men develop good rapport and share some laughter and agonies.

Continue reading

Book-iPad-wallpaper-Tree-of-Books

पुस्तके…

पुस्तके झिरपत राहतात कुठेतरी जाणिवेत, नेणीवेत
आणि मग त्यांना अवचितच मनात धुमारे फुटतात

न बघितलेला पण परीचित परीसर, वाचलेली पात्रे
नकळत, वेळी-अवेळी डोळ्यांसमोर पिंगा घालतात

अनोळखी या वाटांवरून चाललोय आपण आधीही कधीतरी
एखादा बालमित्र मॅडसारखा इथेच गळ्यात पडेल असे वाटते

आपण त्यांना विसरलो, मुळात हेही विसरलेल्या कविता
अचानकच नेमक्या वेळी, नेमक्या ओळींसकट भेटतात

आणि काय पाझरत होते नेणीवेत हे तेंव्हा उलगडते
आतल्या आतच फुलणारे ते झाड आनंदाने मोहरते

ज्यांच्या मातीत आपण रुजलो, ज्यांच्या पानांवर आपण पोसलो
ती पुस्तकांची पाळेमुळे किती खोलवर रुजलीत हे उमगते

पुस्तकांशी जुळलेली नाळ, अशी सहजासहजी तुटत नसते
हे देणे अव्यक्त अज्ञाताचे, असे सहजा-सहजी फिटत नसते!

~ मनिष (१/१/२०१६)
© Manish Hatwalne