तरीही…

शेंदूर दगडांचा उतरला तरीही,
गुलाल भक्तीचा उधळत राही

धुरळ्यात काही उमजत नाही,
पावलांवर पाऊल पडत राही

झापडे काढली डोळ्यांची तरीही
उजेडाला डोळे हे सरावत नाही

रक्त सांडले कळपात तरीही
मेंढरे लांडग्याला ओळखत नाही

पाणी डोळ्यातले रोखले तरीही
लेखणीतून मग ते झरत राही

~ मनिष

© Manish Hatwalne (21-March-2022)

डोळे

तळ गाठलेल्या, जुन्या, जाणत्या विहिरीसारखे
खोल, खोल डोळे.
त्यातलंही पाणी आता आटलंय…
आणि खोलवर आत, आता फक्त दु:ख साठलंय!

~ मनिष
(28/1/2013)